عایقکاری تاسیسات

“عایقکاری تاسیسات با عایق نانوایزوکاور سفید و رنگی ، رنگ نانویی بادوام “عایق رطوبتی” نانویی ، بدون ترک برداشتن عایق،بدون پوسته شدن ،بدون تغییر رنگ


عایق لوله و تاسیسات

عایق کاری لوله ها و تاسیسات با عایق رطوبتی حرارتی نانوایزوکاور قابل اجراست ؛

عایق سفید و عایق رنگی نانوایزوکاور ؛ مناسب برای آببندی انواع لوله ها ( حاوی گاز ،لوله حاوی مایعات داغ ،لوله های حاوی مایعات اسید،لوله های آب و … ) قابل استفاده  است .

 

عایقکاری کولر به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی ؛ با بازتابش 70درصدی نور خورشید و عایق حرارتی و رطوبتی بادوام و بدون ترک خوردگی ،بدون پوسته شدن .

 

 

عایقکاری مخازن آب ،عایقکاری روی انواع سطوح پلی اتیلن با نانو ایزوکاور .